Saturday, September 17, 2005

雲之十


天國的階梯...

Friday, September 16, 2005

雲之九並不太喜歡的雲景, 我會形容作"無乜性格的雲"

Thursday, September 15, 2005

雲之八有時雲並不是主角....

Tuesday, September 13, 2005

雲之七暴風雨前o既一刻, 雲係黑口黑面o既...

Monday, September 12, 2005

雲之六
雲好像綿花糖, 很好吃的樣子. 可惜家陣太多化學物質了...

Sunday, September 11, 2005

雲之五

夠"傳統" 的一舊舊雲...

Saturday, September 10, 2005

雲之四


白熾燈下o既雲, 藍得有點過份